Algemene

voorwaarden

Download (PDF)

1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
1.3 Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
1.5 Onder begroting wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2. Afwijkende voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle begrotingen, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
2.4 Voor zover opdrachtnemer bij levering van producten en diensten onderhavig is aan leveringsvoorwaarden van haar leveranciers gelden deze onverlet ook voor opdrachtgever. In het geval van levering van grafische producties gelden naast deze leveringsvoorwaarden altijd de ‘Leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie’, welke op aanvraag worden toegezonden.
2.5 Voor zover onderhavige leveringsvoorwaarden van Cross Media Chiefs B.V. strijdig zijn met leveringsvoorwaarden waarnaar wordt verwezen, gelden onderhavige leveringsvoorwaarden als leidend.

3. Begrotingen

3.1 Alle begrotingen zijn vrijblijvend, tenzij in de begroting zelf anders is vermeld.
3.2 Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een begroting aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een begroting voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3.3 Begrotingen van opdrachtnemer zijn mogelijk voor een belangrijk deel gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden van opdrachtnemer heeft verstrekt.
3.4 De geoffreerde adviesopdrachten hebben in principe het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, waarbij het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3.5 Overschrijdingen van begrotingen tot 10% worden als begrotingenrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
3.6 Overschrijdingen van begrotingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding. Ook niet als die voorwaarden niet apart in een begroting zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

4. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever

4.1 Om de uitvoering van door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die medewerkers van opdrachtnemer nodig hebben.
4.2 Als opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie aan opdrachtnemer kosteloos het reëel benodigde aantal werkruimten of werkplekken, welke zijn voorzien van benodigde apparatuur waaronder minimaal telefoonaansluiting en datanetaansluiting, dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

5. Personeel

5.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel van de wederpartij over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6. Prijzen, leveringen, betalingen, eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat begroting is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
6.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.
6.4 Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
6.5 Iedere levering van zaken door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

7. Opdrachten en wijzigingen

7.1 Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
7.2 De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
7.3 De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
7.4 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
7.5 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
7.6 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
7.7 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

8. Inschakeling derden

8.1 Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

9. Betalingstermijn

9.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
9.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende genoemde kosten betreffen.
9.3 Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.
9.4 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
9.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
9.6 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 100,- per vordering bedragen.

10. Opschorting, staking en ontbinding

10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
10.2 Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
10.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

11. Levertijden

11.1 Door de opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden uitsluitend als indicatieve levertijden en niet als fatale levertijden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijnen ontslaat de opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer.
11.2 In het geval van overschrijding dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

12. Zorgplicht en vertrouwelijkheid

12.1 De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
12.2 In voorkomende gevallen zal de opdrachtnemer de opdrachtgever in kennis stellen van mogelijk conflicterende kwesties ten aanzien van bijvoorbeeld geldende wettelijke en zelfreguleringsvoorschriften, en intellectuele eigendomsrechten van derden. Dergelijke signaleringen laten onverlet dat de opdrachtgever verantwoordelijks is voor het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden.
12.3 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, de werkzaamheden en het werk (waaronder van de opdrachtnemer afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

13. Reclames, klachten en bewijs

13.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht werkdagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
13.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht werkdagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
13.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht werkdagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
13.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
13.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, gerelateerd aan de op dat moment bekende stand van de beroepsgroep.
14.2 Het risico van verlies en/of beschadiging van de producten en/of informatiedragers die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever, van een door opdrachtgever gebruikt hulppersoon en/of van een door opdrachtgever ingeschakelde derde zijn gebracht.
14.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen worden vervoerd voor risico van opdrachtgever.
14.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade, schade wegens verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, kosten van rectificatie), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
14.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook als was opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
14.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de contractsom exclusief B.T.W. die opdrachtnemer in verband met de geleverde producten en/of diensten die de schade hebben toegebracht, van opdrachtgever heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot over de laatste zes maanden verschuldigde contractsom exclusief B.T.W. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
14.7 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van derden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, naast het overige wat hierover in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door opdrachtnemer en zijn ondergeschikten. Opdrachtnemer is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van
zijn ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
14.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van digitale verstrekking of terbeschikkingstelling van data door opdrachtnemer of opdrachtgever via email of internet. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid is expliciet, maar niet uitsluitend, begrepen het risico van besmetting, aantasting, corrumpering of onderschepping van data middels, virussen, Trojaanse paarden, wormen, botnets, hacken, phreaking, het kraken van wachtwoorden, fraude of het anderszins beïnvloeden van data door derden.
14.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbereikbaarheid van een door opdrachtnemer (of een door opdrachtnemer ingeschakelde) gehoste website, voor zover de onbereikbaarheid wordt veroorzaakt door externe factoren welke buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van opdrachtnemer vallen, zoals onderbreking van internet en/of stroomtoevoer en gebreken in de performance an apparatuur en/of diensten welke door derden worden geleverd. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor derden die zich onbevoegd, zonder betaling of anderszins als dan niet met kwaadwillige intenties toegang verschaffen tot de door opdrachtnemer (of een door opdrachtnemer ingeschakeld derde) gehoste website c.q. omgeving van de opdrachtgever, mits opdrachtnemer aan de beveiliging van de systemen welke opdrachtnemer gebruikt, de zorg besteedt die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht. Opdrachtgever wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten via internet en/of via de ether een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de
hiervoor bedoelde beveiliging.
14.10 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde producten en/of diensten.
14.11 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten en/of is beperkt.

15. Overmacht

15.1 In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
15.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

16. Intellectueel eigendom

16.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
16.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom, alsmede de eventuele kosten van overdracht- de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van
de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
16.3 De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
16.4 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
16.5 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
16.6 De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

17. Aard en duur van de overeenkomst

17.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
17.2 De opdrachtgever is gehouden om de opdrachtnemer te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld begrepen het verlagen aan het budget van de opdrachtgever ten behoeve van diens communicatiebelangen. Aldus wordt d opdrachtnemer tijdig in staat gesteld om het hierdoor (deel) wegvallen van bureau-inkomen, terwijl de met dat inkomen samenhangende kosten gewoon doorlopen, te ondervangen. Laat de opdrachtgever dit na, dan verbeurt hij jegens de opdrachtnemer een vergoeding die aansluit bij de regeling als neergelegd in de beide voorgaande leden, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om eventuele daadwerkelijke schade aan de opdrachtnemer te vergoeden.

18. Afwikkeling relatie

18.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, video, broncodes en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.
18.2 In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

19. Overdracht en plichten

19.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
19.2 In de situatie dat de(relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

20. Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Menu